Szkoła Podstawowa nr 29

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 8693
  • Do końca roku: 105 dni
  • Do wakacji: 283 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Konkursy

Konkursy

XXV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
dla klas VI-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/20
Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35)

HONOROWY PATRONAT:
• Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski
• Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer
ADRESACI:
• Uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych uczęszczający na lekcje religii
ORGANIZATOR:
• Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
KOORDYNATORZY KONKURSU:
• koordynatorzy diecezjalni – Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie,
Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej, Sekcja Szkolno-Katechetyczna
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
w Katowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
• koordynatorzy rejonowi/dekanalni – osoby wyznaczone przez koordynatora diecezjalnego
• koordynatorzy szkolni – nauczyciele religii poszczególnych szkół
CELE KONKURSU:
• Poznanie Ewangelii według św. Jana
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina
• Kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o słowo Boże
• Zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy religijnej i rozwijania
zainteresowań
ZASADY:
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE:
• Zgłoszenie szkoły do konkursu katecheci przesyłają do Wydziału Katechetycznego
diecezji, na terenie której znajduje się szkoła. Szczegółowe zasady przyjmowania
zgłoszeń (termin, formularz zgłoszeniowy itp.) ustala koordynator diecezjalny.
ETAP SZKOLNY:
• Dnia 24.10.2019 r. katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu
o materiały przekazane przez koordynatora diecezjalnego. Do następnego etapu przechodzi
tylko 3 najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do
koordynatora rejonowego/diecezjalnego do dnia 8.11.2019 r.
ETAP REJONOWY/DEKANALNY:
• Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 21.11.2019 r. według
zasad podanych przez koordynatora diecezjalnego, w oparciu o materiały dostarczone
przez organizatora. Do finału wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczestników
z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie
liczby zdobytych punktów. Komisja przesyła protokół do Referatu Katechetycznego
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie do dnia 13.12.2019 r. Obowiązek zawiadomienia
osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na koordynatorach
diecezjalnych.
FINAŁ WOJEWÓDZKI:
• Finał konkursu odbędzie się w Częstochowie w dniu 27.02.2020 r.
KOMISJE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU:
• etap szkolny – nauczyciele religii, przedstawiciele grona pedagogicznego poszczególnych
szkół, duszpasterze
• etap rejonowy/dekanalny – osoby wyznaczone przez koordynatora diecezjalnego
• finał wojewódzki – osoby wyznaczone przez organizatora konkursu
TERMINARZ KONKURSU:
• Etap szkolny – 24 października 2019 r.
• Etap rejonowy/dekanalny – 21 listopada 2019 r.
• Finał wojewódzki – 27 lutego 2020 r.
LITERATURA:
Etap szkolny:
• Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Etap rejonowy/dekanalny:
• Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Finał wojewódzki:
• Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Ks. Stanisław Mędala, Nowy Komentarz Biblijny. Ewangelia według świętego Jana
rozdziały 1-12, tom IV, część I, red. A. Paciorek, R. Bartnicki, T. Brzegowy, A. Tronina,
J. Warzecha, wyd. Edycja Świętego Pawła, s. 39-45
• Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, praca zbiorowa pod redakcją ks. Antoniego
Paciorka i ks. Franciszka Mickiewicza, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa
2017, ss. 131- 134; 141-143; 184-188; 195-196; 207-209; 212-214; 217-219;
222-224; 227-228; 230-232; 239- 242; 246-248; 254-256; 261-263; 266-267; 270-
272; 274-276; 279-280; 283-285; 311-313; 316-318
NAGRODY:
• dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody
rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty podarunkowe,
których wartość zależy od zajętego miejsca (I miejsce – 1500 zł, II miejsce
– 1000 zł, III miejsce – 500 zł)
• nagrody w postaci kart podarunkowych przewidziane są również dla katechetów, którzy
przygotowali do konkursu laureatów trzech pierwszych miejsc.                 

 

XXV DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
dla klas IV-V szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą...
(Mk 3,35)


HONOROWY PATRONAT:
• Jego Ekscelencja Ordynariusz miejsca
ADRESACI:
Uczniowie klas IV –V szkół podstawowych uczęszczający na lekcje religii
ORGANIZATORZY:
• Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
• Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
• Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej
• Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
• Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
KOORDYNATORZY KONKURSU:
• koordynatorzy rejonowi/dekanalni: osoby wyznaczone przez organizatora
• koordynatorzy szkolni: nauczyciele religii poszczególnych szkół
CELE KONKURSU:
• Poznanie treści Ewangelii według św. Marka;
• Ukazanie Biblii jako źródła wiary;
• Zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego;
• Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu
o poznane Słowo Boże.
ZASADY:
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie szkoły do konkursu katecheci przesyłają do Wydziału Katechetycznego diecezji,
na terenie której znajduje się szkoła. Szczegółowe zasady przyjmowania zgłoszeń (termin,
formularz zgłoszeniowy, itp.) ustala organizator w diecezji.
ETAP SZKOLNY:
Dnia 24.10.2019 r. katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały
dostępne w Wydziale Katechetycznym. Do następnego etapu przechodzi trzech najlepszych
uczestników. Szkolny koordynator Konkursu odsyła protokół do koordynatora rejonowego/
diecezjalnego do dnia 8.11.2019 r.
ETAP REJONOWY /DEKANALNY:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 28.11.2019 r. według zasad
podanych przez organizatora danej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez Referat
Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Komisja rejonowa do 5.12.2019 r.
przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół. Liczbę uczestników awansujących z rejonu/
dekanatu do finału diecezjalnego ustala Wydział Katechetyczny w danej diecezji.
FINAŁ DIECEZJALNY:
Odbędzie się w diecezjach w dniu 5 marca 2020r. Finał zostanie przeprowadzony w formie
pisemnej w oparciu o materiały dostarczone przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie. Komisja diecezjalna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ustnej
dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
KOMISJE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU:
• etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego;
• etap rejonowy – rejonowi wizytatorzy katechizacji, księża dziekani, diecezjalni doradcy
metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze;
• finał diecezjalny – osoby powołane przez diecezjalnego organizatora konkursu.
TERMINARZ KONKURSU:
• Etap szkolny – 24 października 2019 r.
• Etap rejonowy/dekanalny – 28 listopada 2019 r.
• Finał diecezjalny – 5 marca 2020 r.
LITERATURA:
Etap szkolny:
Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Etap rejonowy/dekanalny:
Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Przypisy do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Finał diecezjalny:
Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Przypisy do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
Słownik (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

 

Konkurs fotograficzny  dla mieszkańców dzielnicy Łabędy

„300 LAT MOJEJ PARAFII  W FOTOGRAFII”

1.    Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach,  a współorganizatorem Parafia  Wniebowzięcia NMP.

2.     Celem konkursu jest ukazanie wzmocnienie więzi z parafią, pogłębienie wiedzy na temat historii i współczesności kościoła oraz ukazanie jego walorów architektonicznych i kulturowych. Organizatorom zależy na pozyskaniu   i prezentacji fotografii obrazujących zainteresowanie parafian przejawami życia religijnego, społecznego i kulturalnego dzielnicy.

3.    Każdy z uczestników może nadesłać jedną  pracę (liczba zdjęć nie powinna przekroczyć piętnastu).                                    

4.    Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko prace wykonane samodzielnie lub przez członków rodziny.

5.    Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora nadesłanej pracy w dowolnym czasie  i formie dla celów promocji szkoły i parafii.

6.    Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac  pod kątem oryginalnego zaprezentowania tematu i walorów artystycznych, przyznając nagrody  i wyróżnienia.

7.    Prace powinny być nadesłane w postaci:

  • 15 fotografii /15 x 21 cm/ naklejonych na ponumerowane karty formatu A4. Mają zawierać tytuł odnoszący się do treści obrazów, datę i miejsce wykonania fotografii       oraz dane autora  /imię i nazwisko, tel. kontaktowy/. Całość pracy należy też przesłać w formie zapisu cyfrowego  na płycie CD.
  • prezentacji multimedialnej składającej się maksymalnie  z 15 slajdów,  zawierających tytuł odnoszący się  do treści obrazów, datę i miejsce wykonania fotografii oraz dane autora /imię   i nazwisko, tel. kontaktowy/. Praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana  w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w/w programie (z rozszerzeniem *.ppt, *.pps).                                                                                                                                                                
  • 8.    Prace należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 29  do 13 września 2019 r.                                                                                                                         
  • 9.    Uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora o wynikach konkursu drogą telefoniczną do 18 września br.

Marzena Młynek        Zofia Drewniok