Szkoła Podstawowa nr 29

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 7510
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest :              

Poniedziałek         8.45 - 9.50

                                 10.35 - 11.30

Wtorek                     13.50 - 14.25

                                 15.10 - 16.00

Środa                       13.50 - 16.00

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W GLIWICACH

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

1. Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2. Godziny urzędowania biblioteki i czytelni podane są na drzwiach wejściowych, w dzienniku elektronicznym.

3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki w tym jedną lekturę obowiązkową  na okres dwóch tygodni.

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

6. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i letnich.

7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.

8. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

9. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego. Wszystkie potrzebne źródła informacji podaje bibliotekarz.

10. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.

11. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

12. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Do  czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

14. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

15. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

 

 

 

Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

 

§ 1

 

Prawo korzystania

1. Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy rodzice uczniów / uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.

2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego.

3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.

4. Termin zwrotu podręcznika następuje po realizacji materiału zawartego w danej jego części. Termin zwrotu ostatniej części podręcznika / całego podręcznika mija z dniem zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

§2

 

Zasady ochrony przed zniszczeniem/uszkodzeniem podręcznika

1. Uczeń jest obowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

2. Zakazuje się:

 

a)     wyrywania kartek z podręcznika,

 

b)     rozdzierania kartek podręcznika,

 

c)     notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem, kredkami, pisakami itp.

 

d)     sklejania kartek podręcznika,

 

e)     brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,

 

f)      nacinania kartek podręcznika nożyczkami,

 

g)     naklejania naklejek i innych kartek,

 

h)     stawiania pieczątek,

 

i)       rzucania podręcznikiem,

 

j)       oraz wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.

3. Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w §2 ust.2 jest uznawane  za uszkodzenie podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością wskazaną w §3.

4. Rodzic jest zobowiązany do oprawy otrzymanego podręcznika.

 

 

 

 

 

§3

 

Zasady odpowiedzialności

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do Szkoły w terminie podanym w § 1 ust. 4 rodzic dziecka jest zobowiązany w miarę możliwości zwrócić  zagubiony podręcznik lub jego koszt  wg ustalonego cennika.

2. W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z podręcznika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.