Szkoła Podstawowa nr 29

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 7494
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dokumenty

Dokumenty

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 29, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7...

Statut SP nr 29 w Gliwicach cz. I

 STATUT

Szkoły Podstawowej nr 29
w Gliwicach 

 

Podstawy prawne:

Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);

Konwencja o Prawach Dziecka  z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. Nr 120 1991 r. poz. 526);

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty...

Statut SP nr 29 w Gliwicach cz.II

 §26. Organizacja nauczania i opieki uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie

1.W szkole  organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących,...

Statut SP nr 29 w Gliwicach cz.III

§57. Zakres zadań wychowawcy.

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i...

Regulamin zachowań

 

 

PUNKTY DODATNIE

 

PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

100% frekwencja

30 punktów za semestr

2.

Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione  w terminie 7 dni

10 punktów za semestr

 

3.

Wywiązywanie się z...